آموزش رایگان php
جلسه نهم

عملگرها در PHP 5

عملگرها در PHP : عملگرها در PHP برای انجام عملیات خاصی برای رو متغیرها ، ثابت ها و مقادیر به کار می روند. عملگرها در PHP به صورت زیر دسته بندی شده اند: عملگرهای ریاضی (Arithmetic operators) عملگرهای تخصیص (Assignment operators) عملگرهای مقایسه ای (Comparison operators) عملگرهای کاهشی/افزایشی (Increment/Decrement operators) عملگرهای منطقی (Logical operators) عملگرهای […]

عملگرها در PHP :

عملگرها در PHP برای انجام عملیات خاصی برای رو متغیرها ، ثابت ها و مقادیر به کار می روند.

عملگرها در PHP به صورت زیر دسته بندی شده اند:

در ادامه به طور مفصل به توضیح هر یک از موارد فوق می پردازیم:

عملگرهای ریاضی در PHP :

عملگرهای ریاضی در PHP برای کار با اعداد و انجام اعمال ریاضی مانند جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم و … به کار می روند.

جدول زیر چهار عمل اصلی ریاضی در PHP را نشان می دهد:

توضیحمثالنام عملگرنماد عملگر
حاصل جمع a و ba + bجمع+
تفریق a و ba - bتفریق-
حاصلضرب a و ba * bضرب*
تقسیم a و ba / bتقسیم/
باقیمانده ی حاصل از تقسیم a بر ba % bباقیمانده%
حاصل a به توان ba ** bتوان**

عملگرهای تخصیص در PHP :

همانطور که از نام این عملگرها مشخص است ، از این عملگرها برای تخصیص مقادیر به متغیرها ، ثابت ها و … استفاده می شود.

عملگر تخصیص اصلی در PHP ، عملگر “=” است. این عملگر مقداری را که در سمت راست خودش است را به متغیر ، ثابت و … که در سمت چپ خودش است اختصاص می دهد.

توضیحمعادلعملگر تخصیص
مقدار موجود در متغیر y درون متغیر x قرار می گیردx = yx = y
عملیات جمعx = x + yx += y
عملیات تفریقx = x - yx -= y
عملیات ضربx = x * yx *= y
عملیات تقسیمx = x / yx /= y
عملیات باقیماندهx = x % yx %= y

عملگرهای مقایسه ای در PHP :

از این عملگرها برای مقایسه ی دو مقدار (معمولا اعداد و رشته ها) استفاده می شود.

نتیجهمثالنامعملگر
در صورتی که x با y مساوی باشد مقدار true برمی گرداندx == yمساوی==
در صورتی که x با y برابر باشد و همچنین نوع x و y یکسان باشد مقدار true برمی گرداندx === yبرابری===
در صورتی که x با y مخالف باشد مقدار true برمی گرداندx != yنامساوی=!
در صورتی که x با y مخالف باشد مقدار true برمی گرداندx <> yنامساوی<>
در صورتی که x با y مخالف باشد یا نوع آن ها یکسان نباشد مقدار true برمی گرداندx !== yنابرابری==!
در صورتی که x بزرگتر از y باشد مقدار true برمی گرداندx > yبزرگتری<
در صورتی که x کوچکتر از y باشد مقدار true برمی گرداندx < yکوچکتری>
در صورتی که x بزرگتر یا مساوی y باشد مقدار true برمی گرداندx >= yبزرگتر یا مساوی=<
در صورتی که x کوچکتر یا مساوی y باشد مقدار true برمی گرداندx <= yکوچکتر یا مساوی=>

عملگرهای افزایشی / کاهشی در PHP :

از عملگر افزایشی برای اضافه کردن مقدار یک متغیر استفاده می شود.

از عملگر کاهشی برای کم کردن مقدار یک متغیر استفاده می شود.

توضیحاتنامعملگر
ابتدا یک واحد به x افزوده و سپس مقدار x را برمی گرداندPre-incrementx++
ابتدا مقدار x را برمی گرداند و سپس یک واحد به x اضافه می کندPost-increment++x
ابتدا یک واحد از x کم کرده و سپس x را برمی گرداندPre-decrementx--
ابتدا مقدار x را برمی گرداند و سپس یک واحد از x کم می کندPost-decrement--x

عملگرهای منطقی در PHP :

از عملگرهای منطقی در PHP برای ترکیب کردن عبارت های شرطی استفاده می شود.

نتیجهمثالنامعملگر
در صورتی که x و y هر دو true باشند ، مقدار true را برمی گرداندx and yAndand
در صورتی که x یا y ، true باشند ، true برمی گرداندx or yOror
در صورتی که فقط یکی از x یا y ، true باشند T، مقدار true برمی گرداندx xor yXorxor
در صورتی که x و y هر دو true باشند ، مقدار true را برمی گرداندx && yAnd&&
در صورتی که x یا y ، true باشند ، true برمی گرداندx || yOr||
در صورتی که true ، x نباشد ، مقدار true برمی گرداند!xNot!

عملگرهای رشته ای در PHP :

PHP دارای دو عملگر رشته ای است که برای کار با رشته ها طراحی شده اند.

نتیجه مثالنام عملگر
دو متغیر txt1 و txt2 را به هم متصل می کندtxt1 . txt2عملگر اتصال.
دو متغیر txt1 و txt2 را به هم متصل می کند
و نتیجه را درون متغیر txt1 ذخیره می کند
txt1 .= txt2عملگر اتصال - تخصیص=.

عملگرهای آرایه ای در PHP :

از این عملگرها برای کار با آرایه ها استفاده می شود.

نتیجهمثالنامعملگر
دو آرایه $x و $y را با هم متحد می کندx + yاتحاد+
در صورتی که دو آرایه $x و $y در دو مقدار کلید/مقدار یکسان باشند ، true برمی گرداندx == yمساوی==
در صورتی که دو آرایه $x و $y در دو مقدار کلید/مقدار و نوع داده ها یکسان باشند ، true بر می گرداندx === yبرابری===
در صورتی که دو آرایه $x و $y نامساوی باشند ، مقدار true برمی گرداندx != yنامساوی=!
در صورتی که دو آرایه $x و $y نامساوی باشند ، مقدار true برمی گرداندx <> yنامساوی<>
در صورتی که دو آرایه $x و $y نابرابر باشند ، true برمی گرداندx !== yنابرابری==!
کلیه حقوق مدرسه مجازی وب متعلق به گروه طراحی وب نگار میباشد.کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.