آموزش رایگان php
جلسه دهم

آشنایی با if و else در php5

if…else…elseif در PHP 5 : عبارت های شرطی در PHP  (و هر زبان برنامه نویسی دیگر) برای این استفاده می شوند که بر اساس شرایط مختلف عملیات مختلفی را انجام دهیم. عبارت های شرطی در PHP : خیلی وقت ها برایتان اتفاق می افتد که بخواهید بر اساس شرایط مختلف ، عملیات مختلفی را انجام […]

if…else…elseif در PHP 5 :

عبارت های شرطی در PHP  (و هر زبان برنامه نویسی دیگر) برای این استفاده می شوند که بر اساس شرایط مختلف عملیات مختلفی را انجام دهیم.

عبارت های شرطی در PHP :

خیلی وقت ها برایتان اتفاق می افتد که بخواهید بر اساس شرایط مختلف ، عملیات مختلفی را انجام دهید. با استفاده از عبارت های شرطی می توانید این کار را انجام دهید.

در PHP می توانیم از عبارت های شرطی زیر استفاده کنیم:

if در PHP :

ساختار if این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم تکه کد خاصی را اجرا کنیم – در صورتی که تنها یک شرط داشته باشیم و مقدار آن شرط true باشد.

مثال زیر عبارت “Have a good day!” را در خروجی نمایش می دهد به شرط اینکه ساعت قبل از ۲۰ باشد:

if … else در PHP :

ساختار if … else این امکان را به ما می دهد که بر اساس شرط موجود دو تکه کد مختلف را بر اساس شرط گذاشته شده اجرا کنیم به بیان دقیق تر در صورتی که شرط گذاشته شده true باشد کد ۱ و در صورتی که شرط گذاشته شده false باشد کد ۲ اجرا می شود:

مثال زیر در صورتی که ساعت قبل از ۲۰ باشد عبارت “Have a good day!” را در خروجی نمایش میدهد و در غیر اینصورت عبارت “Have a good night!” را در خروجی نمایش می دهد:

if … elseif … else در PHP :

در صورتی که بیش از دو شرط داشته باشیم با استفاده از ساختار if … elseif … else می توانیم تصمیم بگیریم که کدام قسمت از کد اجرا شود:

مثال زیر در صورتی که ساعت قبل از ۱۰ باشد عبارت “Have a good morning!” را در خروجی نمایش می دهد ، در صورتی که ساعت بین ۱۰ تا ۲۰ باشد عبارت “Have a good day!” را در خروجی نمایش می دهد و در غیر اینصورت عبارت “Have a good night!” را در خروجی نمایش می دهد:

switch در PHP :

با ساختار switch در جلسه ی بعدی آشنا می شویم.

کلیه حقوق مدرسه مجازی وب متعلق به گروه طراحی وب نگار میباشد.کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.